Wypowiedzenie umowy o pracę


Często zdarza się tak, że pracownik danej firmy dostaje znakomitą ofertę pracy i chce wypowiedzieć umowę w dotychczasowym miejscu zatrudnienia. W momencie gdy znajdziemy się w takiej sytuacji nie zawsze wiemy, jak powinien wyglądać proces zrezygnowania z dotychczasowej pracy, kiedy dostarczyć stosowny dokument w takiej formie – https://kapitalni.org/pl/artykuly/jak-zlozyc-wypowiedzenie-umowy-o-prace-sprawdz-gotowy-wzor,73,404 do pracodawcy oraz co on powinien zawierać. Dlatego też poniżej podpowiadamy, co powinno się znaleźć w wypowiedzeniu o pracę i kiedy powinno zostać ono złożone do firmy. 

Wypowiedzenie umowy o pracę – terminy

W przypadku, gdy byliśmy zatrudnieni na czas krótszy niż 6 miesięcy – wówczas obowiązuje nas dwutygodniowy termin wypowiedzenia. W sytuacji, gdy pracodawca zatrudnił nas na czas dłuższy niż 6 miesięcy – obowiązuje nas 1 miesięczny termin wypowiedzenia. Gdy mieliśmy umowę na czas nieokreślony i pracowaliśmy w danej firmie przez co najmniej 3 lata – okres wypowiedzenia sięga 3 miesięcy. Terminy te obowiązują zarówno pracownika, jak i pracodawcę. Jest to bowiem stosowny czas, zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, by znaleźć np. godnego następcę na dane stanowiska (zrobić rekrutację i zatrudnić nową osobę), a z punktu widzenia pracownika, można go przeznaczyć na znalezienie nowej pracy, wykorzystanie urlopów itp.

Jak powinno wyglądać wypowiedzenie umowy o pracę? 

Wypowiedzenie umowy to krótki i zwarty dokument, który pracownik składa w swojej firmie (w biurze podawczym, w kancelarii do tego stosownej lub na ręce przełożonego). Każde wypowiedzenie powinno zawierać datę oraz miejscowość (kiedy i gdzie zostało napisane). Obowiązkowo, należy napisać szczegółowe dane pracownika takie jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL, dział w którym pracownik pracował, stanowisko, które obejmował, numer kontaktowy. Wypowiedzenie powinno być zaadresowane do pracodawcy, a najlepiej do szefa/ właściciela firmy (nie do bezpośredniego przełożonego). Taki dokument może na środku zawierać pogrubiony i powiększony napis „wypowiedzenie”, nie jest to jednak wymagane. Następnie, od nowego akapitu należy napisać „niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą w dniu…”. W tym miejscu powołujemy się na dane z umowy o pracę zawartej z naszym pracodawcą (jej datę, czas przez jaki obowiązywała) oraz wskazujemy z jakim dniem wypowiadamy umowę i jaki termin wypowiedzenia zachowujemy. Taki dokument obowiązkowo należy czytelnie podpisać. Dokument powinniśmy przygotować w dwóch egzemplarzach – by jeden z nich został potwierdzony przez osobę, która go od nas przyjmuje. W tak napisanym wypowiedzeniu z reguły nie jest praktykowane podawanie powodu, jaki stoi za naszą decyzją.